Puhdistamon toiminnan viimeisin tutkimustulos.

 

PIEKSÄMÄEN KESKUSPUHDISTAMO
Tutkimus: 30.8.2023 (7071).

PROSESSIOLOSUHTEET / TULOKUORMITUS:
Jälkikäsittelyn flotaatio oli käytössä. Saostuskemikaalia (ferrosulfaatti) syötettiin noin 86 g/m³. Lisäksi saostuskemikaalina syötettiin ALF:a 79 g/m³.

Verkostoalueelta tuleva jätevesi (4646 m³/d) oli laadultaan tavanomaista yhdyskuntajätevettä (mitoitus Q kesk 8 000 m³/d). Orgaaninen tulokuormitus (BOD7-ATU) oli tarkkailuajankohtana 1250 kg/d (mitoitus 1490 kg*BOD/d).

Aiemminkin puhdistamolla havaittua valkoista ainetta havaittiin jälleen selkeytysaltaissa ja se heikensi näkösyvyyksiä. Edellisellä viikolla oli jouduttu poikkeuksellisesti kuivaamaan biokaasulaitoksen mädätettä noin 700 m³. Rejektiveden mukana puhdistamolle tuli ylimääräistä kuormitusta, joka vaikutti myös puhdistamontoimintaan.

SAAVUTETTU PUHDISTUSTULOS
Saavutettu puhdistustulos oli kaikilta osin ympäristölupaehtojen mukaisella tasolla. Puhdistustulos täytti myös valtioneuvoston asetuksen (Vna 888/2006) vaatimustason.

Liukoisenfosforin saostustulos oli erittäin hyvä (liukoinen P jäännös 0,002 mg/l). Kiintoainetulos oli kohtalaisella tasolla (jäännös 17 mg/l).

Poistuvan vedenrautapitoisuus oli maltillinen ja liukoinen osuus vähäinen. Poistuvanveden Enterokokki-bakteerienmäärä oli 29 kpl / 100ml, mitä voidaan pitää puhdistetulle jätevedelle alhaisena määränä.

 

Minna Kukkonen
tutkimuspäällikkö

Ps. Kattavan tutkimusanalyysin saa meiltä pyydettäessä tai sen voi ladata seuraavasta linkistä:

Pieksämäen keskuspuhdistamon kuormitustarkkailun tulokset 300823

Ari Haikarainen

Pieksämäen Vesi Oy